ALGEMENEVOORWAARDEN DE ZWART FACILITAIRE DIENSTEN B.V.
DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
– Diensten: De diensten van De Zwart zijn – niet limitatief – de volgende:

 Schoonmaakwerkzaamheden en industriële reiniging (waaronder gevelreiniging en calamiteitenreiniging), meer in het
bijzonder maar niet beperkt tot kantoren en bedrijfsruimten, zoals glasbewassing, gevelreiniging, tapijt- en
vloerreiniging, schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van waterschade, verwijdering van graffiti, bouwschoonmaak,
gladheidsbestrijding, reiniging zonwering, onderhoudswerkzaamheden, reparaties, interne verhuizingen, catering
assistentie, en alle daarmee verbonden en daaraan verwante werkzaamheden ten behoeve van onroerende en
roerende zaken van Opdrachtgevers;
 De verkoop van diverse soorten met name schoonmaak gerelateerde zaken, meer in het bijzonder maar niet beperkt
tot: microvezeldoeken- en moppen, sproeiflaconnen, wringers, wasnetten, allerhande bijbehorende toebehoren; of
welke zaken dan ook;
 Het verstrekken van rapportages en adviezen;
 Met het hiervoor genoemde vergelijkbare diensten, inclusief de verkoop van vergelijkbare producten, en overigens
alles wat met het hiervoor genoemde in verband staat of kan staan, zulks in de ruimste zin van het woord;
 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die De Zwart als wederpartij bij een Overeenkomst accepteert;
 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij De Zwart zich al dan niet tezamen met andere opdrachtnemers jegens een
of meer Opdrachtgevers verbindt om tegen betaling van een vergoeding een of meer Diensten te leveren;
 De Zwart: De Zwart Facilitaire Diensten B.V., tevens handelend onder de naam “De Zwart”, “Advisionair” en
“Microvezelshop”. De Zwart Facilitaire Diensten B.V. voldoet aan de desbetreffende verplichtingen uit hoofde van de
Wet Ketenaansprakelijkheid en is ter zake gecertificeerd en in het bezit van de registratie van de Stichting Normering
Arbeid, houdende de verklaring dat De Zwart Facilitaire Diensten B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in
NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, leveringen van Diensten en
facturen door/van De Zwart en op alle Overeenkomsten tussen De Zwart en Opdrachtgever, alsmede op elk verzoek
van Opdrachtgever tot levering van Diensten, ongeacht of er een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen De
Zwart en Opdrachtgever.

1.3 Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op
afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor
zover die door De Zwart uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten
de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de
overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt Opdrachtgever tevens in met de toepasselijkheid van
de Algemene Voorwaarden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten en op alle vervolg – en aanvullende
Overeenkomsten en alle overige relaties tussen De Zwart en Opdrachtgever.

OFFERTES EN OVEREENKOMST

2.1 Alle offertes van De Zwart zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld en gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

2.2 ledere Overeenkomst komt eerst tot stand indien en zodra De Zwart de inhoud van de Overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt, hetzij, indien dat eerder is, als De Zwart begint met de uitvoering van de met
Opdrachtgever overeengekomen Diensten. Met de totstandkoming van de Overeenkomst, verplicht Opdrachtgever
zich onvoorwaardelijk tot volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

2.2 ledere Opdrachtgever staat er voor in rechtsgeldig bevoegd te zijn om Overeenkomsten te sluiten met De Zwart.

2.3 De Zwart voert de Overeenkomst uit op basis van onafhankelijkheid en De Zwart bepaalt hoe de Diensten worden
uitgevoerd.

2.4 Opdrachtgever onthoudt zich van iedere activiteit die De Zwart zou kunnen hinderen of belemmeren bij de uitvoering
van de Overeenkomst.

2.5 Opdrachtgever zal tijdig aan De Zwart alle informatie en documentatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is voor
het goed en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst.

2.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van De Zwart.

MEERDERE OPDRACHTGEVERS

3. Wanneer een Overeenkomst met De Zwart wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers, is iedere
Opdrachtgever tegenover De Zwart hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke en tijdige nakoming van de
verplichtingen van die Opdrachtgevers uit hoofde van die Overeenkomst.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID DE ZWART

4.1 De uitvoering en het gebruik van de door De Zwart verrichte Diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten
De Zwart’s invloed vallen. Ofschoon de Overeenkomst door De Zwart naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er nadrukkelijk sprake van een
inspanningsverbintenis en De Zwart kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot (de resultaten van) de
door haar verrichte Diensten, met uitzondering van de koop/verkoop van zaken.

4.2 De Zwart is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in
de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

4.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is De Zwart in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgen/of indirecte schade van Opdrachtgever. De Zwart is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan
worden aan een handelen of nalaten van Opdrachtgever, van (een) eventuele andere betrokken opdrachtnemer(s) of
een door Opdrachtgever of die eventuele andere opdrachtnemer(s) ingeschakelde derde(n).

4.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van De Zwart in alle gevallen beperkt tot het
totaalbedrag dat door De Zwart tot dat moment bij Opdrachtgever is gefactureerd, zulks met een maximum van
hetgeen door de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Zwart eventueel wordt uitgekeerd, indien en voor zover de
verzekeraar tot dekking besluit.

4.5 De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval De Zwart aansprakelijk zou zijn
voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen en apparatuur
of andere zaken, geen uitgezonderd, waaronder ook hardware en software. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook
indien een e-mailbericht of andersoortig elektronisch bericht, niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht
en/of ontvangen. De Opdrachtgever geeft De Zwart het recht om elektronisch met Opdrachtgever en derden te
communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van elektronisch verzonden informatie niet volledig
gewaarborgd is.

4.6 Indien door of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst van een Opdrachtgever ten gevolge van enig
handelen of nalaten van De Zwart enige aansprakelijkheid van De Zwart jegens een derde zou ontstaan, dan zal de
Opdrachtgever De Zwart ter zake van die aansprakelijkheid en de bijkomende kosten volledig vrijwaren.

4.7 Het recht op schadevergoeding van een Opdrachtgever jegens De Zwart vervalt in ieder geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Zwart aansprakelijk wordt gehouden,
tenzij de eventuele rechten van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip zijn vervallen.

4.8 De Zwart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is
gesteld; misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of
oorzaak vinden in handelen of nalaten van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.

4.9 De Zwart is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever of derden aan beplanting, gazons,
bestrating,
leidingen, putten, of schade aan andere roerende of onroerende zaken, bij gebruik van een hoogwerker of steiger of
ander vergelijkbaar materiaal door De Zwart.

4.10 De Zwart is nimmer aansprakelijk voor tijdens de werkzaamheden naar voren komende constructieproblemen, dan
wel soortgelijke problemen of problemen die daaruit voortvloeien, noch voor de eventuele herstelwerkzaamheden.

4.11 Opdrachtgever is er zich van bewust dat ramen en kozijnen, ook al zijn ze gesloten, niet altijd volledig waterdicht zijn
waardoor er eventuele lekkage kan ontstaan. De Zwart is nimmer aansprakelijk voor eventuele waterschade in dat
kader en in andere gevallen.

4.12 In geval van gevelreiniging wordt daarmee alleen het reinigen van de gevel bedoeld en niet tevens het aan- of
opbrengen van lagen met beschermende of afstotende werking, hetgeen desgewenst door Opdrachtgever aanvullend
kan worden verzocht en op basis van een aanvulling op de offerte, met De Zwart kan worden overeengekomen.

4.13 Voorwerpen die zich bevinden aan, op of in de gevel, van welke soort dan ook en ook al zijn ze aard- en nagelvast,
bijvoorbeeld regenpijpen, zullen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door De Zwart, door
Opdrachtgever verwijderd worden en verwijderd blijven totdat De Zwart de werkzaamheden heeft afgerond.

4.14 Indien zaken die al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, door De Zwart van de gevel of anderszins worden
verwijderd in verband met een adequate uitvoering van de werkzaamheden, en (mede) door De Zwart weer worden
terug aangebracht na afloop van de werkzaamheden, schade veroorzaken, zal De Zwart voor de desbetreffende
schade nimmer aansprakelijk zijn.

4.15 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door De Zwart kan er overlast ontstaan, bijvoorbeeld in de vorm van
geluid of stof, voor Opdrachtgever en/of omwonenden. De Zwart kan in dat kader nimmer aansprakelijk zijn voor
eventuele schade.

4.16 Na eventuele voegwerkzaamheden kan het voorkomen dat de aansluitingen tussen kozijnen en muur niet voldoende
waterdicht zijn. Deze aansluitingen kunnen niet worden gevoegd in verband met warmte en kou en de uitzetting
hierdoor. Opdrachtgever wordt aangeraden om deze aansluitingen na de werkzaamheden te controleren.

OVERMACHT

5.1 Indien de Diensten als gevolg van overmacht tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen
worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de aan De Zwart verschuldigde vergoeding.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan: overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot: werkstaking en/of bedrijfsbezetting, blokkades, embargo’s, overheidsmaatregelen, stroomstoringen,
storingen van Internet en andere elektronische communicatielijnen, telecomdiensten- en faciliteiten en de kabel,
oorlog, revolutie en/of enige daarop gelijkende toestand, tekortkomingen door partijen van wie De Zwart bij de
uitvoering van de Diensten gebruik maakt en/of afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur
of materialen die De Zwart gebruikt bij de uitvoering van de Diensten dan wel waarvan Opdrachtgever het gebruik aan
De Zwart heeft voorgeschreven, ontploffing, water- bliksem- en stormschade, overstroming en/of aardschok/beving.

ONDERAANNEMERS EN DERDEN

6 De Zwart kan gebruik maken van onderaannemers en andere derden om de Overeenkomst uit te voeren. De keuze
van door De Zwart in te schakelen onderaannemers of derden zal geschieden met inachtneming van de nodige
zorgvuldigheid. De Zwart is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze onderaannemers en derden, noch voor
de gevolgen daarvan. Die onderaannemers en derden kunnen op de onderhavige Algemene Voorwaarden een
beroep doen.

NADERE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7. Opdrachtgever staat ervoor in dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden De Zwart over alle
relevante feiten en omstandigheden is geïnformeerd en voorts staat Opdrachtgever er, meer in het bijzonder maar
niet beperkt tot, voor in dat:
– De grond minstens 1 meter vanuit de gevel vrij is en blijft van obstakels, van welke aard dan ook.
– Voorwerpen die zich bevinden aan, op of in de gevel, van welke soort dan ook en ook al zijn ze aard- en nagelvast
bijvoorbeeld regenpijpen, verwijderd zijn en blijven.
– Ramen en roosters gesloten zullen zijn en blijven.
– Er voor De Zwart altijd voldoende parkeergelegenheid is, in dichte nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden.
– Van maandag tot en met vrijdag, van 7:00 uur in de ochtend tot 18:00 uur in de avond, toegang tot alle ruimten waarin
of waaraan de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, voor De Zwart gegarandeerd is en blijft.
– Sprake is en blijft van deugdelijke, voldoende harde bestrating respectievelijk ondergrond, ten behoeve van het
optimale gebruik van Materialen daarop door De Zwart, zoals een hoogwerker of steiger.
– Ten behoeve van werkzaamheden aan of op bijvoorbeeld daken en schoorstenen, alle desbetreffende aansluitingen
zoals loodranden, kitafdichtingen en dakbedekking, volledig en correct lekdicht afgewerkt zijn en blijven en dat platte
daken deugdelijk beloopbaar zijn.
– Opdrachtgever ten behoeve van De Zwart volledig voldoet en blijft voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de
wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot de zogenaamde ARBOwetgeving.

HULP- EN REINIGINGSMIDDELEN

8.1 Kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs
inbegrepen, indien schriftelijk overeengekomen. De Zwart is volledig vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen.

8.2 Opdrachtgever zal telkens voor zover vereist naar het oordeel van De Zwart voor een adequate uitvoering van de
werkzaamheden, kosteloos zorg dragen voor aanwezigheid van voldoende faciliteiten, meer in het bijzonder maar niet
beperkt tot het benodigde water, gas, licht en elektriciteit, garderobe en dergelijke. Opdrachtgever zal voorts zorg
dragen voor de aanwezigheid van voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor bijvoorbeeld
materiaalopslag, en zulks kosteloos ter beschikking stellen.

8.3 Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het De Zwart toegestaan kosteloos gebruik te
maken van de voorzieningen welke in en aan het gebouw ten behoeve van de desbetreffende werkzaamheden
aanwezig zijn dan wel anderszins voor dat doel benut kunnen worden.

8.4 Opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines)
van De Zwart, die in of bij haar ruimten worden gebruikt en/of opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, die
ruimten goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk
zijn.

8.5 De ten behoeve van de werkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen, machines en overige zaken en
goederen, blijven eigendom van De Zwart. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van De Zwart eraan
mee te werken dat De Zwart bedoelde zaken en goederen terug kan nemen.

VERZEKERING

9. Opdrachtgever zal gedurende de volledige periode dat De Zwart de Diensten uitvoert, zorg dragen voor een adequate
verzekering ten behoeve van De Zwart en haar personeel en medewerkers, en de zaken en goederen van De Zwart,
zulks in de breedste zin van het woord, derhalve verzekering voor aansprakelijkheid wegens dood of letsel, diefstal,
verlies, overige schade, etc..

VERGOEDING VOOR DIENSTEN EN KOSTEN

10.1 Voor de Diensten van De Zwart is een vergoeding door Opdrachtgever aan De Zwart verschuldigd zoals tussen
partijen overeengekomen. Door De Zwart opgegeven prijzen zijn altijd exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

10.2 Opdrachtgever is aan De Zwart tevens verschuldigd de kosten die De Zwart maakt ter uitvoering van de
Overeenkomst.

10.3 De vergoeding is gebaseerd op de bij de opname van de uit te voeren werkzaamheden aanwezige of opgegeven of
aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien in een of
meer van voornoemde elementen wijzigingen optreden die naar het redelijk oordeel van De Zwart aanpassing van de
vergoeding noodzakelijk maakt, zal een dergelijke prijsaanpassing worden doorgevoerd en zal Opdrachtgever
daarover door De Zwart worden geïnformeerd.

10.4 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van De
Zwart, als gevolg van wijzigingen in een toepasselijke CAO, dan wel anderszins als gevolg van wijzigingen in wet- of
regelgeving, dan wel als gevolg van wijzigingen in de kosten van de gebruikte hulpmiddelen, materialen,
transportmiddelen en anderszins, zal De Zwart gerechtigd zijn de desbetreffende kostenverhogende factoren aan
Opdrachtgever door te berekenen.

10.5 Meerwerk, namelijk alle aanvullende werkzaamheden waarover partijen niet specifiek hebben gecontracteerd, zullen
aanvullend in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever volledig worden voldaan.

10.6 De Zwart heeft overigens het recht de vergoeding eenzijdig te verhogen. De Zwart zal Opdrachtgever van een
dergelijke prijsverhoging voor ingang van de verhoging in kennis stellen, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft
de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van hetgeen alsdan reeds
uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden is verschuldigd.

10.7 De Zwart is gerechtigd de vergoeding jaarlijks op basis van de desbetreffende prijsindexering eenzijdig te verhogen.

BETALING

11.1 Opdrachtgever is gehouden iedere factuur van De Zwart binnen 30 dagen na factuurdatum volledig, zonder beroep
op korting, opschorting of verrekening te voldoen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen
betaalt, zal Opdrachtgever per direct de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. Een
gedeelte van de kalendermaand geldt als een hele kalendermaand.

11.2 In geval van niet tijdige betaling waarbij De Zwart zich genoodzaakt ziet tot invordering van het verschuldigde bedrag
over te gaan, komen de buitengerechtelijke kosten met inbegrip van eventuele incassokosten volledig voor rekening
van Opdrachtgever(s), welke kosten zullen worden berekend conform het dan geldende tarief zoals vastgesteld bij
wet.

11.3 De Zwart is gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige
betaling.

11.4 Indien door maatregelen of besluiten van Opdrachtgever dan wel in geval van omstandigheden die overigens in
redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever komen, uitvoering van de Diensten door De Zwart, niet, tijdelijk niet of
slechts ten dele kan geschieden, zal de volledige vergoeding onverkort verschuldigd blijven en zal Opdrachtgever
voor de desbetreffende betaling instaan, met de verplichting voor Opdrachtgever tot betaling van aanvullende
vergoeding wegens wachttijd, ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever dan wel als gevolg van
omstandigheden die redelijkerwijs voor rekening van Opdrachtgever komen.

RECLAMES

12.1 Reclames met betrekking tot de Diensten en/of een factuurbedrag dienen schriftelijk, gemotiveerd en onder
nauwkeurige opgave van het veronderstelde gebrek, binnen 10 dagen nadat de desbetreffende Dienst is verricht of
het gebrek redelijkerwijs kon worden geconstateerd, respectievelijk binnen 10 dagen na de factuurdatum, aan De
Zwart te worden kenbaar gemaakt.

12.2 Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn(en), wordt Opdrachtgever geacht de Diensten te hebben
goedgekeurd en de factuur te hebben goedgekeurd en zonder bezwaar te hebben gehouden.

12.3 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft De Zwart de keuze tussen aanpassing naar rato van het
desbetreffende factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de Dienst of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Dienst tegen een restitutie naar evenredigheid van de eventueel door
Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

CONCURRENTIE/RELATIEBEDING

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en een periode van 1 jaar daarna,
direct of indirect, werknemers van De Zwart of andere door De Zwart ingeschakelde medewerkers, in dienst te nemen
dan wel te benaderen met het doel om bij Opdrachtgever in dienst te treden dan wel voor Opdrachtgever dezelfde of
soortgelijke werkzaamheden te verrichten.

13.2 Indien Opdrachtgever met deze bepaling in strijd handelt, verbeurt Opdrachtgever aan De Zwart een direct opeisbare
boete, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) en een
aanvullende direct opeisbare boete, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, van € 250,= (zegge:
tweehonderd euro) voor elke dag dat die situatie voortduurt.

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Beëindiging van de Overeenkomst kan, door Opdrachtgever, slechts bij aangetekend schrijven geschieden. De
opzegtermijn in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en
de opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, onverminderd het recht van De Zwart tot
onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst indien Opdrachtgever, ook na sommatie, in gebreke blijft met tijdige
betaling van de vergoeding dan wel anderszins toerekenbaar tekort komt in de nakoming jegens De Zwart,
onverminderd de aanspraak van De Zwart op volledige schadevergoeding.

14.2 Een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd verstrijkt van rechtswege na afloop van de overeengekomen
periode. Een Overeenkomst houdende koop/verkoop van zaken, verstrijkt nadat de zaak door De Zwart aan
Opdrachtgever is geleverd en Opdrachtnemer heeft zorg gedragen voor volledige betaling. De Zwart zal de te leveren
zaken nadat de (koop/verkoop) Overeenkomst tot stand is gekomen, binnen een redelijke termijn aan Opdrachtgever
leveren. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt, zonder dat daaraan redenen ten grondslag
liggen die voor rekening van Opdrachtgever komen.

14.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever altijd direct en onvoorwaardelijk, zonder enige
mogelijkheid van verrekening, de volledige betaling gestand doen met betrekking tot de overeengekomen vergoeding.
De Zwart is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die Opdrachtgever lijdt in geval van of tengevolge van
beëindiging van de Overeenkomst.

14.4 Een Overeenkomst kan door iedere partij per aangetekende brief onmiddellijk worden beëindigd, zonder dat daarbij
enige opzegtermijn in acht dient te worden genomen, ingeval van: de aanvraag van of het in staat van faillissement
verklaren van de andere partij; de aanvraag tot of de verlening van (voorlopige) surseance van betaling van c.q. aan
de andere partij; indien de andere partij over gaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan
wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf; indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het
vermogen van de andere partij en dit beslag niet binnen 30 dagen is opgeheven of vernietigd; niet tijdige betaling van
de vergoeding door Opdrachtgever; de ontbinding van de andere partij.

RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, meer in het bijzonder in
het kader van koop/verkoop, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk ter
beschikking worden gesteld en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te
wijzen derde worden gebracht.

15.2 De Zwart behoudt zich de eigendom van die zaken voor, totdat de op die zaken betrekking hebbende facturen door
Opdrachtgever volledig zijn betaald en door De Zwart zijn ontvangen. De Zwart is gerechtigd om in geval van niet
tijdige betaling door Opdrachtgever, zonder verdere aanzegging de zaken terug te nemen en Opdrachtgever zal
daaraan onmiddellijk volledige medewerking verlenen, onverminderd de aanspraak van De Zwart op volledige
schadevergoeding.

VERTROUWELIJKHEID

16. Partijen zullen alle feiten en omstandigheden die aan hen in het kader van een Overeenkomst ter kennis komen, strikt
vertrouwelijk behandelen.

CONVERSIE EN UITLEG
17.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend
blijkt te zijn, worden tussen De Zwart en Opdrachtgever vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn
en die het meest de inhoud en strekking van de nietig, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

17.2 De titels en hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud
en betekenis van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

GESCHILLENBESLECHTING

18.1 Op iedere relatie en iedere verbintenis tussen De Zwart en Opdrachtgever, waaronder iedere Overeenkomst tussen
De Zwart en Opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Partijen zullen alle geschillen die mochten ontstaan in het kader van hun relatie, proberen op te lossen in goed
onderling overleg.

18.3 Geschillen die ook na het in het vorige lid genoemde overleg, niet tot een wederzijds acceptabele oplossing leiden,
zullen vervolgens bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de
bevoegdheid van De Zwart om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling
bevoegdheid zou toekomen.

DEPONERING ALGEMENE VOORWAARDEN

19. Deze algemene voorwaarden zijn op 05-02-2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lisse onder nummer:
28112990.