Privacybeleid De Zwart Facilitaire Diensten BV

De Zwart Facilitaire Diensten BV zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en
zorgvuldig verwerken. Daarbij zal De Zwart Facilitaire Diensten BV zich houden aan de regels zoals vastgelegd in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens
geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.
Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de
identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens,
al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
Verantwoordelijke: in dit privacybeleid te weten De Zwart Facilitaire Diensten BV die het doel, de
voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot
uitvoering van de diensten die De Zwart Facilitaire Diensten BV aanbiedt.

2. Door De Zwart Facilitaire Diensten BV worden Persoons- en bedrijfsgegevens van klanten of
leveranciers verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tot de facilitaire
dienstverlening. Deze gegevens bestaan uit:

– Bedrijfsnaam
– Naam contactpersoon
– Vestigingsadres
– Postadres
– Telefoonnummer
– E-mail adres

3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld in persoon of via de website, geeft hij/zij
daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst.

4. De Zwart Facilitaire Diensten BV verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

a. Gegevensverzameling via het internet zoals een contactformulier;
b. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
c. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door De
Zwart Facilitaire Diensten BV. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk
behandeld.
2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij De Zwart
Facilitaire Diensten BV, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij De Zwart
Facilitaire Diensten BV. De Zwart Facilitaire Diensten BV zal naar aanleiding van deze informatie op
aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de
mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

1. De Zwart Facilitaire Diensten BV gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van
haar diensten en de daarbijbehorende opdracht. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de
facilitaire dienstverlening.

2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is van de uitvoering van de
overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van De Zwart Facilitaire
Diensten BV. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt
voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van facilitaire dienstverlening.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot
verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal één jaar, tenzij een
wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor De Zwart Facilitaire Diensten BV verplicht is
de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan één jaar bewaart,
tenzij de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

1. De Zwart Facilitaire Diensten BV treft passende technische en organisatorische maatregelen om de
Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

2. De Zwart Facilitaire Diensten BV neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige
vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de
Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens
Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt,
uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is,
behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens
redelijkerwijs niet van De Zwart Facilitaire Diensten BV kan worden gevergd.

2. De Klant kan op ieder gewenst moment De Zwart Facilitaire Diensten BV verzoeken via
info@dezwartfd.nl of tel: 025 236 0300, om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.

3. De Zwart Facilitaire Diensten BV biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens
Persoonsgegevens.

4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal
kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8 Nieuwsbriefsystemen

1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.

2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en
ontwikkelingen.

3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.

4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Klant zal
dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 9- Doorgifte aan derden

1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt
op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 10- Contact en afhandeling klachten

1. De Zwart Facilitaire Diensten BV biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten
kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken
worden afgehandeld.

2. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de
Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@dezwartfd.nl of tel: 025 236 0300.
Artikel 11- Wijzigingen privacybeleid

1. De Zwart Facilitaire Diensten BV behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 12- Toepasselijk recht

1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Den Haag neemt bij uitsluiting kennis van
alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.